Πληροφορίες > Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Γενικοί Όροι Ταξιδίου

 

 

 

  

Όροι Εισιτηρίου Επιβάτη

 

1. Το εισιτήριο είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται.

2. Στο ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας.

3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μισή (1/2) ώρα πριν την αναχώρηση.

4. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλεια αποσκευών εντός του πλοίου, εφόσον αυτές δεν παραδόθηκαν προς φύλαξη και δεν έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη.

5. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.

6. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του πλοίου.

 

 

Όροι Απόδειξης Μεταφοράς Οχήματος

 

1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του.

2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου.

3. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωση τους στο πλοίο και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να εισέρχονται και να παραμένουν στο χώρο οχημάτων.

 

 

Κοινοί όροι Μεταφοράς Επιβατών και Οχημάτων

 

1. Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.

2. Σε περίπτωση απώλειας, το εισιτήριο επιβάτη ή η απόδειξη μεταφοράς οχήματος δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμο τους.

3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

4. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του Υ.Ε.Ν. να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

5. Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Χανίων, ανεξαρτήτως από την νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκεινται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης α) της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 και του πρωτοκόλλου αυτής του 1976 (ν. 1922/1991) και β) της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών του 1924 και των πρωτοκόλλων αυτής του 1968 και 1979 (ν. 2107/1992) στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα η Σύμβαση Αθηνών συμπεριλαμβάνει εξαιρέσεις και όρια ευθύνης του μεταφορέα για ζημία που επήλθε σαν αποτέλεσμα θανάτου ή σωματικής

βλάβης ή απώλειας ή ζημίας αποσκευών ή αυτοκινήτων. Επίσης συμφωνείται ότι η ευθύνη του μεταφορέα θα υπόκειται στη μέγιστη μείωση που προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγρ. 4 της παραπάνω Σύμβασης. Οι όροι μεταφοράς εσωτερικών γραμμών ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ν. 3709/2008 «Δικαιώματα – Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις».

6. Η Εταιρεία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημίες πριν την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο, κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από το πλοίο, καθώς και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

Όροι μεταφοράς Κατοικιδίων Ζώων

 

1. Οι επιβάτες που προτίθενται να συνοδεύσουν κατοικίδιο ζώο οφείλουν να το δηλώνουν κατά την διαδικασία κράτησης θέσης ώστε να ενημερώνονται για τους όρους μεταφοράς του, σύμφωνα με το ΠΔ 101/95 και τους Γενικούς όρους της ΑΝΕΚ. Τα κατοικίδια ζώα μεταφέρονται δωρεάν εντός κλωβού, σε ειδικό χώρο φύλαξης.

2. Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται πάντα από τον ιδιοκτήτη τους δεμένα (με λουρί ή αλυσίδα) και να φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο όταν βρίσκονται εκτός του κλωβού φύλαξης τους.

3. Τα μεταφερόμενα ζώα θα πρέπει να έχουν εμβολιασθεί με τα κατάλληλα εμβόλια και να συνοδεύονται με το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους το οποίο θα επιδεικνύεται στο προσωπικό του πλοίου.

4. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των κατοικίδιων ζώων σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου και να αποφεύγεται η παρουσία τους σε πολυσύχναστους εξωτερικούς χώρους, εκτός:

α) των ειδικών εκπαιδευμένων ζώων που βοηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες και διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά και

β) των μικρόσωμων κατοικίδιων εφόσον μεταφέρονται σε ειδικά καλάθια ή φέρουν φίμωτρο που όμως δεν επιτρέπεται η είσοδος τους στα εστιατόρια, κυλικεία. εκτός εάν το πλοίο διαθέτει ειδικούς θαλαμίσκους. Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξουν διαμαρτυρίες συνεπιβατών, αυτά θα μεταφέρονται σε χώρο εξωτερικό ή στους κλωβούς.

5. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη της φροντίδας και υγιεινής του κατοικίδιου ζώου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων που ισχύουν. Τυχόν σωματικές ή υλικές βλάβες που θα προκληθούν από κατοικίδια ζώα βαραίνουν τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι θα πρέπει να μεριμνούν για την λήψη αποτρεπτικών μέτρων.

6. Ασυνόδευτα κατοικίδια ζώα δεν γίνονται αποδεκτά.

7. Ο Μεταφορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιτραπεί, από τις τοπικές Αρχές, η αποβίβαση του κατοικίδιου ζώου σε οποιοδήποτε λιμένα προσέγγισης.

 

Αναζήτηση

ΣυνδεσηΞεχάσατε τα στοιχεία σας ;